Vendor Information for VU#587579

MIT Kerberos V5 ASN.1 decoder fails to perform bounds checking on data element length fields

 • VendorStatusDate NotifiedDate Updated
 • MandrakeSoftAffected03 Apr 200304 Apr 2003
 • MIT Kerberos Development TeamAffected04 Apr 200230 Jan 2003
 • Red Hat Inc.Affected08 Apr 200227 Mar 2003
 • Hewlett-Packard CompanyNot Affected08 Apr 200231 Jan 2003
 • Microsoft CorporationNot Affected04 Apr 200231 Jan 2003
 • Apple Computer Inc.Unknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • BSDIUnknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • Cisco Systems Inc.Unknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • ConectivaUnknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • Cray Inc.Unknown08 Apr 200231 Jan 2003
 • DebianUnknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • IBMUnknown08 Apr 200231 Jan 2003
 • KTH KerberosUnknown04 Apr 200229 Jan 2003
 • NetBSDUnknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • OpenBSDUnknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • Sun Microsystems Inc.Unknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • The SCO GroupUnknown08 Apr 200229 Jan 2003
 • Wind River Systems Inc.Unknown08 Apr 200229 Jan 2003